Obchodní podmínky

I. Úvodem

Těmito obchodními podmínkami se řídí právně závazný vztah mezi mnou, Michalem Nutilem, IČ: 018 67 601, se sídlem Hoděšovice 54, Býšť 534 01, Česká republika, DIČ: CZ9405243287 (dále jako "FUBO" nebo "my") a Vámi jakožto naším klientem (dále jako "klient" nebo "Vy") využívajícím služeb FUBO v provozovně FUBO Gym No. 1 na adrese Čajkovského 2075/10a, 50009 Hradec Králové (dále jako "Gym").

 1. Služby FUBO Gym No. 1 spočívají v poskytování prostor a zařízení pro různé druhy sportovních a vzdělávacích aktivit, ať už formou individuálních, či organizovaných lekcí (dále jako "služby").
 2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek můžete s námi sjednat individuálně, a to formou písemné smlouvy. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Znění obchodních podmínek můžeme v budoucnu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Cena služeb a platební podmínky

 1. Svým klientům nabízíme tyto varianty služeb:
 2. jednorázový vstup,
 3. vstupová permanentka - na 10 vstupů s platností 3 měsíce od data zakoupení , na 10 vstupů s platností na 6 měsíců od data zakoupení
 4. Multisport
 5. Aktuální cena za jednotlivé varianty služeb je vždy vyvěšena v Gymu a případně též na našich internetových stránkách - https://www.fubogym.cz/cenik/
 6. Cenu za služby můžete uhradit buď v hotovosti přímo v Gymu na recepci, nebo bezhotovostním převodem / online platbou kartou ve vašem účtu v rezervačním systému na náš účet 2101520071/2010, vedený u Fio banky.

III. Vaše práva a povinnosti

 1. V případě, že na Vaší straně nastane objektivní překážka (tj. nemoc, vážné osobní důvody atd.), pro kterou nebudete moci navštěvovat Gym, máte právo na prodloužení doby platnosti Vstupové permanentky o dobu, po kterou jste pro překážku nemohli Gym navštěvovat.
 2. Prodloužení doby platnosti permanentky podle odst. 1 je však třeba uplatnit předem, a to buď na e-mailovou adresu Gymu, na Facebooku, nebo osobně na recepci Gymu.
 3. Prodloužení platnosti permanentky za podmínek výše uvedených může být učiněno za dobu její platnosti pouze jednou.
 4. Nákupem jakékoli služby dle čl. II těchto obchodních podmínek potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami, souhlasíte s jejich zněním a berete tak na vědomí jejich závaznost. Zároveň tím potvrzujete, že budete dodržovat provozní řád, vyvěšený v aktuálním znění v Gymu, jakož i na našich webových stránkách.

IV. Obsazenost a vstup do sportoviště

V Gymu, případně též na našich webových stránkách, je vyvěšen rozvrh organizovaných skupinových lekcí pod naším vedením (dále jako "skupinové lekce"). Skupinových lekcí se můžete účastnit v rámci jednorázových vstupů, případně v rámci vstupové permanentky či Multisport kartičky.

 1. Na webových stránkách Gymu www.fubogym.cz jsou dále vyvěšeny termíny vzdělávacích akcí či workshopů (dále jako "organizované akce"). Cena a podmínky účasti na těchto organizovaných akcích je pro každou akci stanovena individuálně, přičemž není-li uvedeno jinak, nelze se těchto organizovaných akcí účastnit v rámci jednorázových vstupů, případně v rámci vstupové permanentky či Multisport kartičky.
 2. V době konání skupinových lekcí a organizovaných akcí nemůžete z důvodu limitovaného prostoru v Gymu vykonávat paralelní individuální sportovní aktivity.
 3. Osoby mladší 15 let jsou z důvodu ochrany zdraví a prevence případných zranění oprávněny účastnit se veškerých sportovních aktivit v Gymu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při porušení tohoto ustanovení jsme oprávněni odepřít osobě mladší 15 let poskytování služeb.

V. Odpovědnost účastníků

 1. FUBO odpovídá za škodu na Vašem majetku či zdraví v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu, nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností FUBO, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.
 2. Za škodu, kterou způsobíte FUBO porušením zákonných nebo smluvních povinností vyplývajících z obchodních podmínek, provozního řádu.
 3. Taktéž jste povinni se při využívání služeb Gymu řídit pokyny personálu a instruktorů FUBO, či jiných osob poskytujících Vám služby jménem FUBO. V případě, že zjistíte, že Vám zdravotní stav neumožňuje pokračování ve cvičení, nebo je daná fyzická aktivita nad Vaše síly a hrozí tak zranění, jste povinni toto okamžitě oznámit personálu či instruktorům FUBO a ihned přiměřeně omezit či zcela ukončit sportovní aktivity.
 4. FUBO není odpovědný za jakékoliv škody na Vašem zdraví či majetku, které Vám mohou vzniknout v důsledku nerespektování závazných pokynů personálu či instruktorů FUBO, či v důsledku přecenění svých fyzických sil ve smyslu odst. 3.
 5. FUBO není dále odpovědný za jakékoliv škody na Vašem zdraví či majetku, které si způsobíte úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním Vaší fyzické kondice.

VI. Odpovědnost za škodu na věcech odložených

 1. FUBO Vám odpovídá za škodu na věcech, které jste si odložil na místě k tomu určeném (tj. uzamčená skříňka v šatně). Právo na náhradu škody musíte u FUBO uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste se museli o škodě dozvědět. Za účelem krytí případných škod máme rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti.
 2. Za klenoty, peníze, cennosti, mobilní telefony a jiné předměty vysoké hodnoty uložené v šatní skříňce FUBO neodpovídá.
 3. Šatní skříňku, v níž jste odložil Vaše věci, jste povinni pečlivě uzamknout. Při odchodu jste povinni skříňku v šatně vyklidit a zanechat ji odemčenou. V případě, že tuto povinnost nesplníte, je personál FUBO oprávněn skříňku otevřít, Vaše věci z ní vyjmout, uložit je a předat Vám je při Vaší nejbližší návštěvě. Veškeré případné škody, způsobené tímto postupem, jdou výlučně k Vaší tíži.
 4. Opakované porušení Vaší povinnosti podle odst. 3 je považováno za zvlášť závažné porušení smluvních ujednání a pro tento případ si vyhrazujeme právo předčasné ukončit Vámi zakoupenou vstupovou permanentku, nebo Vám po předem určenou dobu znemožnit vstup do Gymu.

VII. Vyšší moc

 1. FUBO si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo na zkrácení provozní doby v odůvodněných případech, zejména pro případ nezbytných oprav a úprav, které se neslučují se zachováním běžného provozu, a událostí vyšší moci. Bude-li provoz nezávisle na vůli FUBO přerušen a provozování bude bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat, bude Vám automaticky prodloužena platnost permanentky o dobu, po kterou byl provoz pro vyšší moc přerušen.

VIII. Zpracování osobních údajů

 1. Nákupem jakékoliv služby podle čl. II těchto obchodních podmínek dáváte FUBO k dispozici Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Nákupem služby stvrzujete, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a současně nesete odpovědnost za případnou nepravdivost tohoto prohlášení.
 2. Tímto dáváte FUBO souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností souvisejících s využíváním Gymu. Neprojevíte-li jinou vůli, souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by Vám sama o sobě znemožňovala využívání služeb Gymu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na naší e-mailovou adresu info@fubogym.cz, nebo osobně v Gymu.
 3. FUBO se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní́ podmínky ani zvláštní ujednání mezi FUBO a Vámi nestanoví́ jinak, řídí se právní vztahy vzniklé mezi FUBO a Vámi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro FUBO i Vás závazné.
 3. K doručování veškerých sdělení souvisejících s právním vztahem vzniklým mezi FUBO a Vámi je možné užít též prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu, případně kontaktního formuláře na webových stránkách.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi FUBO a Vámi je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 30. 10. 2018.

Obchodni podminky