Provozní řád - FUBO Gym No.1 - Hradec Králové

Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník FUBO Gymu No. 1 je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní FUBO Gymu No. 1 nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese FUBO Gym No. 1 žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví). Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory FUBO Gymu No. 1.
 5. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do gymu do určených botníků.
 6. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 7. V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze FUBO gymu No.1.
 8. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z gymu vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu gymu.
 9. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatných skříněk, trezorů a botníků při odchodu mimo prostory gymu.
 10. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.
 11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky gymu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze FUBO Gymu No.1.
 13. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 14. V FUBO Gymu No. 1 platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 15. Do FUBO Gymu No. 1 platí zákaz vstupu se zvířaty.
 16. Ve FUBO Gymu No. 1 se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 17. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 18. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 19. Do prostor FUBO Gymu No.1 je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 20. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 21. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou.
 22. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 23. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky.

FUBO Gym No. 1, Čajkovského 2075/10a, Hradec Králové 50009

Provozovatel: Michal Nutil, Odpovědný vedoucí: Michal Nutil, IČO: 01867601 s účinností od 30. 10. 2018


Provozní řád - FUBO Gym No.2 - Pardubice

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.


 1. Návštěvník FUBO Gymu No. 2 - Pardubice je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní FUBO Gymu No. 2 - Pardubice nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese FUBO Gym No. 2 - Pardubice žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví). Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory FUBO Gymu No. 2 - Pardubice.
 5. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do gymu do určených botníků.
 6. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 7. V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze FUBO gymu No. 2 - Pardubice.
 8. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z gymu vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu gymu.
 9. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatných skříněk, trezorů a botníků při odchodu mimo prostory gymu.
 10. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.
 11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky gymu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze FUBO Gymu No.2 - Pardubice.
 13. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 14. V FUBO Gymu No. 2 - Pardubice platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 15. Do FUBO Gymu No. 2 - Pardubice platí zákaz vstupu se zvířaty.
 16. Ve FUBO Gymu No. 2 - Pardubice se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 17. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 18. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 19. Do prostor FUBO Gymu No. 2 - Pardubice je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 20. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 21. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou.
 22. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 23. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky.

FUBO Gym No. 2 - Pardubice, Ohrazenická 310, 530 09 Pardubice

Provozovatel: Michal Nutil, Odpovědný vedoucí: Michal Nutil, IČO: 01867601 s účinností od 21. 4. 2024

Obchodni podminky